Hưởng ứng kế hoạch Số 131/KH-PGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2024 về việc Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc lần thứ ba năm 2024. Trường mẫu giáo Lộc Nga đã tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc nhằm xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh, qua đó các con đã tham gia thi kể chuyện và làm theo sách, nói chuyện về sách 


 các con được tham gia hoạt động trải nghiệm hữu ích.