Mục tiêu chung:


Các cô nuôi luôn tích cực, trách nhiệm, cải tiến tốt bữa ăn cho trẻ                                              Mời các bạn xem video 1 hoạt động nhỏ tại bếp ăn